Συγκατάθεση στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Συγκατάθεση στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Με το παρόν δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση των ακόλουθων πληροφοριών, επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου δεδομένων και συναινώ στην χρήση των δεδομένων μου από την εταιρεία DIXONS SOUTH-EAST EUROPE A.E.B.E. (Μαρίνου Αντύπα 90, Ν. Ηράκλειο Αττικής 14121), υποκατάστημα της οποίας εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου επί τις οδούς Μακαρίου III & Μνασιάδου & Ντε Τύρας 22, με Α.Φ.Μ. 18008655Α,με Αριθμό Εγγραφής ΑΕ 3488), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Η Εταιρεία επιθυμεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα επικοινωνίας μου (αριθμός κινητού τηλεφώνου, e-mail) για την διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών της (διαφήμιση, διεξαγωγή διαγωνισμών / εκδηλώσεων, παροχή προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών) καθώς και για τη συμμετοχή σε έρευνες ικανοποίησης πελατών.

Η Εταιρεία, επιπλέον, επιθυμεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα συναλλαγών μου για την κατάρτιση του συναλλακτικού μου προφίλ με σκοπό την αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων και προσφορών καθώς και την αξιολόγηση, βελτίωση ή/και δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών.

Τα δεδομένα είναι απόρρητα και απολύτως εμπιστευτικά και δεν θα τα λάβει τρίτος για την προώθηση δικών του προϊόντων. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης ή εφόσον οι τελευταίες παρέχουν τα εκάστοτε προϊόντα και υπηρεσίες για λογαριασμό της εταιρείας για τους σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρις ανακλήσεως της συγκατάθεσης και, σε κάθε περίπτωση, όχι παραπάνω από πέντε (5) έτη από την συλλογή τους.

Τα δεδομένα δεν θα αποσταλούν σε τρίτη χώρα εκτός ΕΟΧ. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα τύχουν επεξεργασίας για σκοπό πέραν των αναγραφόμενων κατωτέρω. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, μου γνωστοποιείται πως έχω το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (για πελάτες Ελλάδας: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr, για πελάτες Κύπρου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, τηλέφωνο: +357 22818456, e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy).

Μου γνωστοποιείται επίσης ότι μπορώ να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή μου επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (για πελάτες Ελλάδας: personaldata@kotsovolos.gr, για πελάτες Κύπρου: personaldata@kotsovolos.cy) ή μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της εταιρείας (για πελάτες Ελλάδας: www.kotsovolos.gr, για πελάτες Κύπρου: www.kotsovolos.cy ). Εναλλακτικά μπορώ να καλέσω στο +30 2102899999 (για πελάτες Ελλάδας) ή στο +22459999 (για πελάτες Κύπρου) ή με φυσική παρουσία στα καταστήματά μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα βάσει αυτής μέχρι το χρονικό σημείο της ανάκλησης.

Τέλος, λαμβάνω γνώση ότι για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής μου, μπορώ να επικοινωνήσω με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: personaldata@kotsovolos.gr (για πελάτες Ελλάδας) ή personaldata@kotsovolos.cy (για πελάτες Κύπρου)