Όροι και Προϋποθέσεις: Samsung δωροκάρτες adidas

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

“Samsung: QuickDrive Πλυντήρια & Πλυντήρια-Στεγνωτήρια και δωροκάρτες adidas”

Η παρούσα προωθητική ενέργεια (η "Προωθητική Ενέργεια") απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account και Samsung Members (για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Members πρέπει να διαθέτετε Samsung Account).

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στη Λ. Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 151 25, με αρ. ΓΕΜΗ 009349401000 και με τηλ. επικοινωνίας 213 0163800 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999983565 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, οδός Αμβροσίου Φραντζή 16, Τ.Κ. 11745, Τηλ: 210 8253751 (εφεξής «η Διαφημιστική»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.samsung.com/gr/offer/wm-promo2021/ (εφεξής το «Site»).

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος καθώς και νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που η συμμετοχή καταχωρήθηκε σε στοιχεία ή με συνοδευτικά έγγραφα νομικού προσώπου ο αιτών αναλαμβάνει να υποβάλει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου καθώς και βεβαίωση πρωτότυπα υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, με ρητή δήλωση ότι αποδέχεται να αποδοθεί το δώρο στον αιτούντα. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, της Διοργανώτριας ουδεμίας ευθύνης φερούσης σχετικά. Εξαιρούνται από την Προωθητική Ενέργεια τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω διαγωνισμό.

 1. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

Για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει:

α) να αγοράσει ένα ή περισσότερα εκ των περιοριστικά αναφερομένων κατωτέρω Samsung QuickDrive Πλυντήρια & Πλυντήρια-Στεγνωτήρια με κωδικoύς:

WD90T754ABH/S6, WD90T984ASH/S6, WD10T654DBH/S6, WW90T754DBH/S6, WW90T854ABH/S6, WW90T986ASH/S6, WW80T754DBH/S6, WW80T854ABH/S6 (εφεξής τα «Προϊόντα») από τα συμμετέχοντα* φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κάθε καταστήματος, (εφεξής το «Κατάστημα»), εντός του διαστήματος από 15/04/2021 έως και 15/06/2021 (εφεξής «Διάρκεια Αγορών») βάσει παραστατικού αγοράς,

β) να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται στον παρακάτω όρο 4 εντός του διαστήματος από 15/04/2021 έως και 15/07/2021 (εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής»).

Στις περιπτώσεις παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν εντός της Διάρκειας Αγορών βάσει αποδεικτικού παραγγελίας των καταστημάτων, αλλά το παραστατικό αγοράς εκδόθηκε μετά τη λήξη της Διάρκειας Αγορών, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραγγελίας για τη συμμετοχή, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης του παραστατικού αγοράς κατά την παραλαβή του Δώρου.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία και οι επιμέρους όροι της αγοράς των Προϊόντων καθορίζονται από τα συμμετέχοντα καταστήματα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απευθύνονται σε αυτά για περισσότερες πληροφορίες. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια τυχόν περιορισμών λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής, τα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών συμμετέχουν στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων τους (e-shops), καθώς και με τους λοιπούς τρόπους που προβλέπονται από το νόμο (πχ τηλεφωνικές παραγγελίες, click away, click-in shop), δια των οποίων οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια, κατά πλήρη αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία αγοράστηκαν κατά τη Διάρκεια Αγορών.

 1. Δώρο

Με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια όσοι αγοράσουν το Προϊόν εντός της Διάρκειας Αγορών και πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων (εφεξής οι «Δικαιούχοι»), μπορούν να αποκτήσουν εφόσον το επιθυμούν Δωροκάρτες adidas της εταιρίας “Adidas International Marketing B.V. (aIMBV, εφεξής «Adidas»)” (εφεξής τα «Δώρα» ή οι «δωροκάρτες») ακολουθώντας την κατωτέρω Διαδικασία Συμμετοχής.

Κατηγορίες Δώρων ανά Προϊόν: - Δωροκάρτες adidas αξίας 150€ για τα μοντέλα WW90T754DBH/S6, WW90T854ABH/S6, WW80T754DBH/S6, WW80T854ABH/S6 - Δωροκάρτες adidas αξίας 200€ για τα μοντέλα WD90T754ABH/S6, WD90T984ASH/S6, WD10T654DBH/S6, WW90T986ASH/S6

Οι δωροκάρτες προορίζονται για εξαργύρωση αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος adidas, https://www.adidas.gr. Η περίοδος εξαργύρωσης των δωροκαρτών είναι από 15/4/2021 έως 15/4/2024. Η χρήση υπόκειται σε ειδικότερους όρους χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται από την Adidas. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη χρήση και εξαργύρωση των δωροκαρτών επισκεφτείτε το https://www.adidas.gr/bοήθεια/πώς-χρησιμοποιώ-τη-δωροκάρτα-μου-στο-ηλεκτρονικόκατάστημα.html.

 1. Διαδικασία Συμμετοχής & Τρόπος Παραλαβής:

Για να αποκτήσει ο Δικαιούχος το Δώρο που του αντιστοιχεί, θα πρέπει:

α) είτε να επισκεφτεί το Site,

β) είτε να επισκεφτεί την εφαρμογή Samsung Members μέσω Samsung Galaxy smartphone και να επιλέξει στο tab ‘’Πλεονεκτήματα (Benefits)’’ την παρούσα Προωθητική Ενέργεια,

και:

 1. Να συνδεθεί μέσω του Samsung Account του ή να δημιουργήσει λογαριασμό εάν δεν έχει ήδη, 2. Να καταχωρήσει στη Φόρμα Συμμετοχής τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμo, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Κωδικός Προϊόντος, Σειριακός Αριθμός Προϊόντος (φωτογραφία από ετικέτα συσκευής που φαίνεται ο serial number), παραστατικό αγοράς (φωτογραφία του παραστατικού αγοράς του Προϊόντος), Ημερομηνίας Αγοράς του Προϊόντος. 3. Κατόπιν συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επιλέξει ‘’Επόμενο’’ και ‘’Περίληψη’’ για να λάβει επιβεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα πεδία και κατόπιν αυτού, “Εγγραφή” για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του.

Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, ο συμμετέχων θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης (εντός 7 εργάσιμων ημερών) με τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των συμμετοχών ή εξαιτίας γεγονότων και παραγόντων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.

Η δωροκάρτα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο Δικαιούχος στη Φόρμα Συμμετοχής. Η αποστολή της δωροκάρτας πραγματοποιείται εντός 20 ημερών από τη λήψη του email επιβεβαίωσης. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των παραδόσεων ή εξαιτίας γεγονότων και παραγόντων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung στο 80111 7267864 με αστική χρέωση ή από κινητό 210-6897691 για Ελλάδα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όλο το 24ωρο.

 1. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν υποβάλλει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 4 στοιχεία έως τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά στην Προωθητική Ενέργεια. Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα ούτε εναλλακτική παροχή, οποιασδήποτε

μορφής και αξίας και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.

 1. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 15/07/2021, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη καταχώρηση των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια.
 2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δικαιούχος υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν κατόπιν συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung από Ελλάδα στο 80111 7267864 με αστική χρέωση ή από κινητό στο 210-6897691, όλο το 24ωρο και να επιστρέψει το Δώρο, σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί.

 1. Οι δωροκάρτες φέρουν μοναδικό κωδικό. Δεν ανταλλάσσονται με μετρητά ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους από την Διοργανώτρια με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και η Adidas δεν φέρουν καμία υποχρέωση να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης και δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των Δικαιούχων για την απώλεια, κλοπή ή για την παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 1. Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.
 2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, με ανακοίνωση στο Site. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
 3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε γεγονός ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πόλεμος, εξέγερση, εισβολή, πράξη ξένων εχθρών, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί πόλεμος), τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορά, εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη, επιδημία ή έξαρση ιού ή άλλη φυσική καταστροφή ή αντίξοες καιρικές συνθήκες, κυβερνητικοί ή νομοθετικοί περιορισμοί συμπεριλαμβανομένης στη λειτουργία των καταστημάτων λιανικής ή άλλα παρόμοια γεγονότα που βρίσκονται πέραν του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας, κατ' εύλογη και αντικειμενική κρίση), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.
 4. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας.
 5. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.
 6. Προσωπικά Δεδομένα Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούν στη Φόρμα Συμμετοχής από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας που είναι διαθέσιμη στη Φόρμα Συμμετοχής. Πολιτική Απορρήτου Samsung Account: https://account.samsung.com/membership/pp και Samsung Members εντός της εφαρμογής.
 7. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.
 8. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.