Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών - Kotsovolos.gr
Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος (επουσιώδης έλλειψη ανταπόκρισης στην περιγραφή ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά), και στην περίπτωση που υπάρχουν (π.χ. συσκευή κτυπημένη, γρατσουνισμένη κ.λ.π.) δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα. Άλλως κατά την καλή πίστη, εύλογος χρόνος για τη διαπίστωση τέτοιων εξωτερικών ελαττωμάτων, θεωρείται το διάστημα των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση. Στο διάστημα αυτό ο πελάτης οφείλει να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών εξωτερικών ελαττωμάτων, ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση από ευθύνη του. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης εξωτερικού αισθητικού ελαττώματος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται σε εύλογο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό, αισθητικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους από τον πελάτη, θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Ο όρος αυτός ισχύει για αποστολή εμπορευμάτων στη διεύθυνση που θα ορίσει ο πελάτης και δεν ισχύει για παραδόσεις ειδών από φυσικά καταστήματα (τρόπος παραλαβής collect@store), όπου το είδος ανοίγεται και ελέγχεται από τον πελάτη κατά την παράδοση στο κατάστημα.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
 2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
  Στην περίπτωση 1. και 2. του παρόντος, ο πελάτης δικαιούται εξαρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος παρουσιάζει έλλειψη ανταπόκρισης ως προς τη σύμβαση.
  Εφόσον η έλλειψη ανταπόκρισης αφορά ειδικά την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος στο προϊόν, τότε για τη βεβαίωση της έλλειψης ανταπόκρισης -του πραγματικού ελαττώματος- θα πρέπει γίνει έλεγχος και να εκδοθεί τεχνική βεβαίωση εκ μέρους του εξουσιοδοτημένου επισκευαστή στα πλαίσια της εμπορικής εγγύησης του προϊόντος).
 4. Κατά την επιστροφή των προϊόντων, σε περίπτωση έλλειψης ανταπόκρισης στη σύμβαση και αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται είτε αποκατάσταση της ανταπόκρισης του προϊόντος (με επισκευή ή αντικατάσταση του) άλλως μείωση του τιμήματος ή σε περίπτωση ουσιώδους έλλειψης ανταπόκρισης, ακύρωση της πώλησης και επιστροφή των εκατέρωθεν παροχών.
 5. Εφόσον η έλλειψη ανταπόκρισης είναι ουσιώδης και διαπιστωθεί και γνωστοποιηθεί στον πωλητή εκ μέρους του πελάτη, εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του πράγματος, τότε θα γίνεται πάντοτε κατά νόμον, εφόσον ο πελάτης δεν δηλώσει ότι επιθυμεί την επισκευή ή αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος, επιστροφή του είδους στην εταιρεία και του τιμήματος προς τον πελάτη και ακύρωση της πώλησης.
 6. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν σε χρόνο που θα συμφωνείται από τα μέρη, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο χάνεται.
 7. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα παραρτήματα, παρελκόμενα και τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. φορτιστές, μπαταρίες, οδηγίες χρήσεως, ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει για να επιστραφεί ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier, ή σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» πανελλαδικά κατ’ επιλογή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 8. Σε περίπτωση υπαναχώρησης και ακύρωσης της πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους (δηλαδή με επιστροφή μετρητών σε περίπτωση που η αγορά είχε εξοφληθεί μετρητοίς, με ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με χρέωση τέτοιας κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης της αξίας της αγοράς μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την επιστροφή του ποσού, εξαντλείται στην δήλωση της ακύρωσης της συναλλαγής προς συνεργαζόμενη με αυτήν τράπεζα που εξυπηρετεί τις συναλλαγές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (η οποία εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του πελάτη, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας τράπεζα η οποία ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας με τον πελάτη.
 9. Στην περίπτωση εξόφλησης της αγοράς με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα» (collect @ store), η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος (το τελευταίο από την ημέρα της επιστροφής του προϊόντος).
 10. Σε περίπτωση υπαναχώρησης και ακύρωσης της πώλησης, εφόσον τα προϊόντα επιστραφούν εκ μέρους του πελάτη, μερικά ή ολικά κατεστραμμένα ή ελλιπή ως προς τα συστατικά ή παραρτήματά τους (και οι βλάβες ή οι ελλείψεις δεν είναι συνέπεια της έλλειψης συμμόρφωσης), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου σε συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής με το σύνολο ή μέρος της απαίτησης του πελάτη για την απόδοση του καταβληθέντος τιμήματος.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 1. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει έλλειψη ανταπόκρισης προς τη σύμβαση, και η έλλειψη αυτή δηλωθεί στον πωλητή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αν αφορά πώληση κινητού τηλεφώνου, και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων (καλούμενο το προϊόν αυτό εφεξής για συντομία DOA δηλαδή με έλλειψη συμμόρφωσης ήδη από την παράδοση), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται επίσης με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως κατωτέρω.
 2. Η επιστροφή του προϊόντος μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη σε οποιοδήποτε κατάστημα διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» ή «MEGA ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» πανελλαδικά, είτε με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τα σχετικά έξοδα, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 3. Η επιστροφή των προϊόντων DOA θα γίνεται μετά από δήλωση του πελάτη που θα υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών το πολύ από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τα κινητά τηλέφωνα, και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι φέρει φθορές ή βλάβες από υπαιτιότητα του κατόχου, πέραν της διαγνωσθείσας έλλειψης συμμόρφωσης, και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) όλα τα παρελκόμενά του και πλήρη τη συσκευασία του.
 4. Η διαπίστωση της έλλειψης συμμόρφωσης, εφόσον έχει το χαρακτήρα πραγματικού ελαττώματος, προϋποθέτει πάντα τη βεβαίωση του με τεχνικό έλεγχο της συσκευής ενώ στην περίπτωση των λευκών συσκευών (ήτοι, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) και των κλιματιστικών, τη βεβαίωση αυτή του ελαττώματος εκδίδει ο εξουσιοδοτημένος στα πλαίσια της εμπορικής εγγύησης, επισκευαστής, μόνον.
 5. Σε περίπτωση προϊόντων DOA, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αποκατάσταση της ανταπόκρισης με αντικατάσταση του είδους με όμοια συσκευή (κατάστασης και χαρακτηριστικών, κλπ), άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης αποκρούει βάσει του νόμου την αντικατάσταση (σε περίπτωση ουσιώδους έλλειψης ανταπόκρισης), θα πραγματοποιείται επιστροφή του είδους και εν συνεχεία επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε το τίμημα της αγοράς (δηλαδή με επιστροφή μετρητών σε περίπτωση που η αγορά είχε εξοφληθεί μετρητοίς, με ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με χρέωση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης της αξίας της αγοράς μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την επιστροφή του ποσού, εξαντλείται στην δήλωση της ακύρωσης της συναλλαγής προς συνεργαζόμενη με αυτήν τράπεζα που εξυπηρετεί τις συναλλαγές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (η οποία εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της κάρτας τράπεζα ή ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας με τον πελάτη.
 6. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα» (collect @ store), θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.
 7. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος (η επιστροφή του τιμήματος με τους ανωτέρω τρόπους εντός δεκατεσσάρων -14- ημερών από την επιστροφή του προϊόντος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
 8. Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει περισσότερα προϊόντα και ένα ή περισσότερα εκ αυτών έχουν θεωρηθεί ότι παρουσιάζουν έλλειψη ανταπόκρισης προς τη σύμβαση κατά την παράδοση (DOA), εφόσον ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει το/τα μη ανταποκρινόμενα στη σύμβαση προϊόντα με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τα λοιπά είδη, μόνον αν θεωρείται ότι δεν είναι εύλογο να αναμένεται από τον πελάτη να δεχθεί να κρατήσει μόνον αυτά (για παράδειγμα, αν πελάτης επιστρέψει μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ως DOA θα έχει την δυνατότητα να επιστρέψει και την κάρτα μνήμης που είχε αγοράσει για να χρησιμοποιήσει με την εν λόγω μηχανή). Και πάλι ο πελάτης θα πρέπει να έχει στην κατοχή του τη συσκευασία, το προϊόν και όλα τα παρελκόμενά εξαρτήματά του, τις οδηγίες χρήσης κ.λ.π.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

 1. Από την ημέρα της υποβολής της παραγγελίας του πελάτη έως και την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.
 2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν αμεταχείριστο, ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει ή ενεργοποιήσει το προϊόν έστω και μια φορά, αυτό θεωρείται πλέον μεταχειρισμένο και παρουσιάζει μείωση αξίας για την οποία ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία προ της επιστροφής του είδους και του τιμήματος, στα πλαίσια δήλωσης υπαναχώρησης.
 3. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Υπόδειγμα έντυπης δήλωσης υπαναχώρησης θα βρείτε εδώ.
 4. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε μετ’ αφαίρεση της τυχόν οφειλομένης αποζημίωσης προς την εταιρεία εκ μέρους του πελάτη λόγω χρήσης και μεταχείρισης του προϊόντος η οποία θα συμψηφίζεται προς μέρος ή το σύνολο του τιμήματος.
 5. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση που η αγορά εξοφλήθηκε με χρέωση μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ως εξής: η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει τη τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών αυτών, για την ακύρωση της εν λόγω συναλλαγής (οπότε αυτή εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας, τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της κάρτας τράπεζα και ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας με τον πελάτη
 6. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα» (collect @ store), η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με επιστροφή του ποσού σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.
 7. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος (του τελευταίου, εντός δεκατεσσάρων -14- ημερών από την απόδοση του προϊόντος).
 8. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επίσης ο πελάτης υποχρεούται (εκτός εάν ο προμηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος) να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.
 9. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αποκρούσει την δήλωση υπαναχώρησης για όσο διάστημα το είδος δεν προσφέρεται προς επιστροφή νομίμως και προσηκόντως ή ο πελάτης δεν προσφέρεται σε αποζημιώσει την εταιρεία, για τη μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω της μεταχείρισης εκ μέρους. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης θα χρεωθεί ποσό αμοιβής ανάλογο προς την υπηρεσία που παρασχέθηκε μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον πελάτη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση σε:

 • Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.
 • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (αποτριχωτικές μηχανές, ξυριστικές – κοπτικές – κουρευτικές μηχανές, βούρτσες, οδοντόβουρτσες και θερμόμετρα).
 • Συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.
 • Πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και όπου προβλέπεται από τον προμηθευτή, από εμπορική εγγύηση εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα, οι όροι της οποίας διατίθενται γραπτώς σε σταθερό μέσο. Το έντυπο της εγγύησης, εφόσον παρέχεται, περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης για να επιτύχει την εφαρμογή της και τα δικαιώματα που παρέχει η εμπορική εγγύηση στον πελάτη καθώς και ότι αυτή δεν περιορίζει τα λοιπά δικαιώματα που αυτός έχει με βάση το Νόμο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση της ελλείψεως ανταπόκρισης του προϊόντος στη σύμβαση, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη από τα καλύψεις της εγγύησης, με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.